Disclaimer

De informatie op deze website
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Exalius de grootste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Exalius niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de geboden informatie. Exalius wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de geboden informatie van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Prijsvermelding
De bedragen genoemd op deze website gaan uit van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die in uw situatie van toepassing zijn. Alle bedragen zijn daarom indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

Links naar derden
Exalius heeft op haar website links geplaatst naar websites van derden. Exalius is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en het logo) is eigendom van Exalius. Als u de informatie van de website wilt gebruiken voor commerciële of privédoeleinden, dient u daarvoor eerst toestemming aan Exalius vragen.

Privacy
Exalius respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker aan haar verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw aanvraag of contactaanvraag te kunnen verwerken. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en worden niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer deze nodig zijn om uw aanvraag te kunnen verwerken.

Wijzigingen
De informatie op deze website/disclaimer is aan verandering onderhevig. Exalius houdt zich het recht voor te allen tijde de informatie te wijzigen. De meest recente versie van de disclaimer staat online op deze pagina.

Toepasselijk recht
Op de website en disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend in eerste aanleg worden beslecht door Rechtbank Midden-Nederland, behoudens indien de Kantonrechter krachtens een dwingendrechtelijke wetsbepaling bevoegd is van het geschil kennis te nemen in welk geval de volgens de wet bevoegde Kantonrechter over de zaak zal beslissen.