Installatie adviesbureau

Bent u opzoek naar een installatie adviesbureau? Op deze pagina kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt.
Mocht u meer willen weten, neem dan contact met ons op.

Inhoud

1. Wat doet een installatie adviesbureau?
2. Met welke contractvormen werkt Exalius?
3. Kennisvelden Exalius
4. Onderscheidende aanpak Exalius

Wat doet een installatie adviesbureau?

Een installatie adviesbureau verricht diensten in de gebouwde omgeving. In het kort komt dit neer op alle werkzaamheden die nodig zijn om gebouwen gerealiseerd óf verbouwd te krijgen vanuit een onafhankelijke positie.

Een installatie adviesbureau zoals Exalius verricht zelf geen bouw of installatiewerkzaamheden, dit om de onafhankelijkheid te waarborgen. In de volgende bouwfases kan wel om installatieadvies worden gevraagd:

 1. Voorontwerp, definitiefontwerp-fase: binnen complexe bouwprojecten kan worden gestart met een eerste ontwerp. In dit eerste ontwerp worden de wensen/eisen van een opdrachtgever voor het eerst vertaald en op papier gezet. Dit eerste ontwerp kan uit een aantal varianten bestaan waarbij ook de investeringen worden berekend, zodat een opdrachtgever ondersteund wordt in het maken van een gedegen keuze.
 2. Bestekontwerp/Eisenpakket: wanneer een ontwerp aansluit op de wensen van een opdrachtgever kan dit worden vertaald naar een besteksontwerp of eisenpakket. Deze ontwerpstappen schrijven dwingend voor hoe een installatie gebouwd moet worden, zodat er geen misverstanden ontstaan over het te realiseren eindresultaat.
 3. Engineering: ontwerp op detailniveau van bepaalde onderdelen van de installatie. Van hoeveel verwarming moet een gebouw bijvoorbeeld worden voorzien, zodat het voldoende warm wordt? En hoeveel koeling is er nodig? Welke diameters moeten waterleidingen of luchtkanalen krijgen? Hoewel deze onderdelen ook in een besteksontwerp kunnen zijn opgenomen, worden dergelijke berekeningen vaak uitgevoerd voordat definitieve bouw plaats vindt om gebreken te voorkomen.
 4. Bouwmanagement/uitvoeringsbegeleiding: tijdens de bouw is het van belang om het bouwproces treffend te managen zodat aan een gebouw aan alle eisen voldoet. Tevens kunnen er tijdens de bouw kunnen extra vragen ontstaan door onvoorziene omstandigheden. In deze gevallen onderscheidt goed management zich door bruggen te bouwen tussen de bouworganisaties en opdrachtgever, zodat het bouwproces soepel blijft lopen.
 5. Full-service ondersteuning: de eisen aan gebouwen ontwikkelen zich op een gigantisch hoog tempo. Duurzaamheid, subsidies, comfort en energiebesparing zijn steeds vaker een onderdeel van de wensen/eisen van opdrachtgevers. Dit begint niet alleen bij het bouwbesluit, waarin dergelijke eisen al zijn opgenomen (met eisen aan energiezuinigheid door de Rc-waardes en EnergiePrestatieCoefficient). Maar het gaat verder: Nul-Op-Meter, energieneutraal, BREEAM en het energielabel zijn allemaal facetten waar de installaties direct of indirect invloed op hebben. Vandaar is een breed kennisveld van groot belang op basis van de laatste ontwikkelingen.

Installatie adviesbureau Exalius is dus op brede vlakken inzetbaar. Bovenstaande elementen worden verderop in dit artikel nader uiteengezet: met welke contractvormen kan er worden gewerkt? Welke kennisvelden beheerst Exalius?

Tenslotte wordt uitgelegd met welk uniek model Exalius ondersteuning kan geven aan opdrachtgevers en bouworganisaties: namelijk garantie op de prestaties van gebouwen.

Met welke contractvormen werkt Exalius?

Exalius is meestal een onderdeel van een bouwteam. Het gehele bouwteam bestaat uit bouworganisaties (aannemers/installateurs), bouwmanagement, leveranciers en ontwerpers. Exalius kan in directe opdracht van de opdrachtgever werken óf via een bouwmanagementorganisatie (bij ontwerp- of uitvoeringsbegeleiding, zie ook de inleiding). Tevens kunnen vraagstukken voor Exalius via een leverancier of aannemer voorbij komen (engineering van detailonderdelen).

Centraal in ieder bouwproject staat de samenwerkingsvorm waar elke bouwteamlid onderdeel van uitmaakt. In hoofdlijnen kan dit worden onderscheiden in drie samenwerkingsvormen: traditioneel, geïntegreerd en volledig geïntegreerd (ook wel life cycle genoemd).

Samenwerkingsvormen installatie adviesbureau

Bovengenoemde samenwerkingsvormen kunnen in diverse juridische contractvormen worden samengevoegd, bijvoorbeeld:

 • Design, Build, Finance & Maintain
 • Design, Build, Maintain 
 • Design & Construct
 • Engineering & Construct
 • Prestatiecontracten
 • Traditionele contractvormen zoals de RAW (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw)-systematiek
 • Hybride Contracten
 • Raamovereenkomsten ingenieursdiensten

Kennisvelden Exalius

Exalius beheerst tenminste de volgende fysische aspecten:

 • warmte- en stromingsleer;
 • warmte- en koudeopwekking;
 • eigenschappen van primaire energievormen (zonlicht, gas, olie);
 • eigenschappen van secundaire energie (omgezette primaire energie);
 • elektriciteitsleer;
 • de scheikundige werking van stoffen en
 • constructieleer, massatraagheid.

En heeft kennis van de volgende praktische toepassingen:

 • installatietechniek (o.a. andere verwarmings-, klimaat-, verlichting-, brandmeld-, toegang- en zonnestroominstallaties);
 • regeltechniek;
 • energiedistributie (energie van opwekking naar punt van overdracht, bijvoorbeeld van ketel naar radiator);
 • bouwkunde (o.a. belasting van constructies, bouwontwerp, materialen);
 • innovaties;
 • diverse meettechnieken en
 • vigerende normen en wetten.

Hoewel kennis vanuit vanuit samenwerkingen aanwezig kan zijn (een installatie adviesbureau heeft niet altijd alle kennis ‘in-house’) is in het kader van de hedendaagse verduurzamingsvraagstukken bredere kennis noodzakelijk:

 • financieel; uitwerking van de ontwerpen op financieel gebied (investeringsbegroting, besparing door lagere energiekosten en terugverdientijden);
 • subsidies; welke voordelen zijn mogelijk door aanvraag van subsidies bij centrale of decentrale overheden;
 • gezondheid; eigenschappen van energie, lucht, water, licht et cetera en de invloed hiervan op comfort en arbeidsproductiviteit;
 • duurzaamheidsmeetlatten; invloed op bijvoorbeeld energielabelscores, BREEAM et cetera.

Onderscheidende aanpak Exalius

Net als in ieder vakgebied is het voor Exalius belangrijk om altijd in te kunnen spelen op de vraag van de opdrachtgever. En deze vraag ontstijgt het conventionele model waarbij Exalius een ontwerp maakt (VO/DO/Bestek) en niet verantwoordelijk is voor de projectuitvoering (garantie op eisen is verantwoordelijkheid bouworganisaties). Met de hedendaagse digitale technieken is het namelijk eenvoudig om te verifiëren of een gebouw aan de eisen voldoet. Wanneer een gebouw niet aan de eisen/wensen voldoet kan dit het gevolg hebben dat verantwoordelijkheden worden afgeschoven.

Elke euro die geïnvesteerd wordt in een gebouw heeft als doel een bepaald eindresultaat waar te borgen. Bijvoorbeeld een Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG), lage energiekosten en een goed gebouwcomfort. Wanneer er extra kosten voor een variant wordt gemaakt om bepaalde eisen te kunnen waarborgen vind Exalius het van groot belang dat deze eisen ook echt worden behaald. Vandaar werkt Exalius met een uniek model waarmee meetbare eisen in een garantie-clausule worden opgenomen.

Om deze werkwijze te kunnen waarborgen worden diverse gebouwcondities vóóraf berekend met complexe rekenmodellen Deze worden vervolgens na oplevering met een monitoringssysteem gemonitord; zo nodig worden werkzaamheden uitgebreid binnen garantie zodat aan de eisen zal worden voldaan.