ENERGIELABEL AANVRAGEN

Wilt u een energielabel aanvragen? Op deze pagina kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt.
Mocht u meer willen weten, neem dan contact met ons op.

Inhoud

1. Algemeen
1.1 Het energielabel; wat heb je er aan?
1.2 Het energielabel en de wet
1.3 Hoe wordt het energielabel vastgesteld?
1.4 Welke typen energielabel zijn er?
1.5 Wat is het resultaat?
2. Label consument
2.1 Eenvoudige en definitieve energielabels
2.2 Heeft u al een energielabel?
3. Label woningcorporaties
3.1 Woonwaarderingsstelsel
3.2 Subsidie en financiering
3.3 Energieprestatievergoeding
3.4 Heeft uw portefeuille al een energielabel?
4. Label utiliteit
4.1 Verplicht energielabel utiliteit
4.2 Label niet verplicht
4.3 Het label voor publieke gebouwen
4.4 Heeft uw gebouw nu al een energielabel?

Algemeen

Het energielabel; wat heb je er aan?

De labelplicht is het gevolg van de Energy Performance of Buildings Directive (Europese Wet). Nederland heeft dit ondergebracht in de Regeling Energieprestatie Gebouwen (REG). Het doel van het energielabel is om gebouwen onderling te kunnen vergelijken op hun energetische prestaties, in het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Het energielabel is verplicht in de volgende gevallen:

 • Bij (huur)contractvernieuwing en verkoop van gebouwen.
 • Voor alle overheidsgebouwen die publiek toegankelijk zijn met een gebruikersoppervlakte vanaf 250 m². Het energielabel dient in deze gebouwen zichtbaar te worden opgehangen.
 • Bij (her)financiering door sommige banken (verplichting vanuit bank).

Voor woningen en bedrijfsgebouwen is het energielabel niet verplicht in de volgende gevallen:

 • Indien het gebouw valt onder de monumentenwet.
 • Gebouwen bestemd voor religieuze activiteiten.
 • Gebouwen met industriefunctie (opslag, fabriek).
 • Gebouwen met een oppervlakte tot 50 m².

Het label en de wet

Vanaf eind 2014 is het verplicht voor gebouweigenaren om een energielabel te overleggen bij huurwissel of verkoop. Begin 2015 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport op de handhaving hiervan. Wanneer dit niet wordt nageleefd kan een boete worden gegeven, oplopend van €350 (woningen) tot €20 250 (utiliteit).

Hoe wordt het energielabel vastgesteld?

Het energielabel kan per 1 januari 2021 alleen nog maar door een EPA-adviseur worden vastgesteld. Hiervoor moet het gebouw worden bezocht om diverse bouwkundige en installatietechnische parameters waar te nemen.

Het energielabel wordt vastgesteld op basis van de volgende 3 criteria:

 1. De energiebehoefte
 2. Het verbruik van fossiele (niet-duurzame) energie
 3. Het procentuele aandeel duurzame energie

Op basis van voorgenoemde criteria wordt het energielabel berekend volgens geattesteerde software.

Welke typen energielabel zijn er?

Het energielabel volgens de basismethode wordt in het algemeen toegepast bij bestaande gebouwen. Dit is de minst kostbare variant. Diverse uitgangspunten worden in dit geval op basis van ‘forfaitaire’ waarden ingevuld. De berekende energielabelscore is daardoor niet in alle gevallen de hoogst haalbare labelscore.

Het energielabel volgens de detailmethode vereist diverse extra invoerparameters. Daardoor is deze werkwijze kostbaarder. De uitkomst van de berekeningen voor eenzelfde gebouw kan hierdoor gunstiger uitkomen (t.o.v. de basismethode). Dit label mag ten alle tijden worden opgesteld maar is vooral zinvol bij gebouwen die energetisch al zijn verbeterd. Bij nieuwbouw of de energieprestatievergoeding voor woningen is deze bepalingsmethode verplicht.

Wat is het resultaat?

De volgende labelscores kunnen worden behaald:

 • Energielabel G tot en met A++++ voor woningen.
 • Energielabel G tot en met A+++++ voor bedrijfsgebouwen.

Na registratie is het energielabel 10 jaar geldig. Deze kan in de gehele periode worden gebruikt bij een overdracht, verhuur of ten behoeve van (her)financieringstrajecten.LABEL CONSUMENT

Eenvoudige en definitieve energielabels

Begin 2015 hebben huiseigenaren een voorlopig energielabel thuisgestuurd gekregen. Dit voorlopige energielabel kon op twee manieren worden omgezet naar een definitief energielabel; door het uploaden van bewijsmateriaal in de digid omgeving óf door een erkend energieadviseur. Per 1 januari 2021 is het stelsel van voorlopige en definitieve energielabels komen te vervallen. Er kunnen alleen nog maar energielabels worden opgesteld door erkende energieadviseurs. De ‘oude’ definitieve energielabels zijn nog wel 10 jaar geldig als een normaal energielabel (maar deze kunnen per 1 januari 2021 dus niet meer worden gemaakt).

Heeft u nu al een energielabel?

Op www.ep-online.nl kunt u uw huidige energielabel vinden. Hier kunt u uw postcode en huisnummer invullen. De oude ‘voorlopige energielabels’ zijn hier niet in opgenomen. Indien hier dus een energielabel in staat is dit een geldig energielabel. Als u geen geldig energielabel heeft staat er niks op uw adres geregistreerd. In dit geval kan Exalius een energielabel voor uw woning opstellen.

Voorbeeld energielabel

LABEL WONINGCORPORATIES

Woonwaarderingsstelsel

Een erkend EPA-W adviseur kan het energielabel bepalen. Afhankelijk van de de labelscore kan een woning extra huurpunten krijgen. Een gunstige labelscore levert bijvoorbeeld meer huurpunten op. Dit zorgt voor een hogere woonwaardering.

Subsidie en financiering

Voor subsidie of financiering van energiebesparende maatregelen biedt de overheid subsidie en financiering:

EnergiePrestatieVergoeding

Een andere regeling is de EnergiePestatieVergoeding (EPV). Deze regeling is er voor woningcorporaties en andere verhuurders van sociale huurwoningen. Als er de woningen na de renovatie Nul-op-de-Meter zijn (NOM), kunnen de bewoners verplicht worden tot extra huur. Er is immers in de woning geïnvesteerd waardoor er minder energieverbruik is. En dus ook lagere energiekosten. In feite is het een verrekening (naar de woningcorporatie in plaats van naar de energieleverancier). Exalius kan ondersteuning bieden bij het opstellen van energielabels, het berekenen van de energieverbruiken én het aanvragen van subsidies.

Heeft u portefeuille al een energielabel?

Op www.ep-online.nl zijn de huidige energielabels te vinden. Hier kunnen postcode, huisnummers en kadastrale object-ID’s worden ingevuld. De oude ‘voorlopige energielabels’ zijn hier niet in opgenomen. Indien hier dus energielabels in staan zijn dit geldige energielabels. Als er geen registraties in staan opgenomen, zijn er dus geen geldige energielabels. In dit geval kan Exalius energielabels opstellen.

LABEL UTILITEIT

Verplicht energielabel utiliteit

Het energielabel utiliteit is (bij verkoop of huurwissel) verplicht voor  utiliteitsgebouwen met de volgende functies:

 • gezondheidszorg
 • overheid
 • horeca
 • kantoor
 • huisvesting meerdere bedrijven
 • bijeenkomst
 • onderwijs
 • sport
 • winkel

Label niet verplicht

De volgende gebouwen zijn niet verplicht tot een energielabel:

 • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt voor verwarming of koeling;
 • monumentale gebouwen;
 • gebouwen die worden gebruikt voor religieuze diensten en spiritualiteit;
 • industriële gebouwen (volgens het bouwbesluit 2003);
 • gebouwen die tijdelijk gebruikt worden (max. 2 jaar);
 • bewoonde gebouwen minder dan 4 maanden per jaar in gebruik, en met een te verwachten energiegebruik van minder dan 1/4 bij permanent gebruik (vakantiehuisjes);
 • woonboot;
 • losse gebouwen met een gebruiksoppervlakte < 50 m2.

Het label voor publieke gebouwen

Bij publieke gebouwen groter dan 500 m2 moet het energielabel verplicht worden opgehangen op een zichtbare plek, mits er een energielabel geregistreerd is. Publieke overheidsgebouwen groter dan 500 m2 moeten sowieso een label hebben opgehangen op een zichtbare  plaats. Naar verwachting wordt deze grens verlaagd naar 250 m2 in Juli 2015.

Heeft uw gebouw al een energielabel?

Op www.ep-online.nl is het huidige energielabel van uw gebouw te vinden. Hier kan de postcode, het huisnummer en het kadastraal object-ID worden ingevuld. Als hier geen registratie zichtbaar is, is er dus geen geldig energielabel. In dit geval kan Exalius het energielabel opstellen.

Voorbeeld energielabel